Η Λαϊκή Συσπείρωση για τον κανονισμό καθαριότητας

Αρχικά πιστεύουμε ότι πρέπει να τροποποιηθεί ο τίτλος και να επικεντρωθεί η πρόταση κυρίως στο κανονιστικό πλαίσιο για τις υπηρεσίες του δήμου και τους δημότες σχετικά με την καθαριότητα. Γιατί η πρόταση που παρουσιάζεται είναι ετεροβαρής και δεν αναφέρεται με την βαρύτητα που χρειάζεται σε θέματα σχετικά το περιβάλλον, για παράδειγμα δεν υπάρχουν προβλέψεις  για την ατμοσφαιρική ρύπανση, την ερημοποίηση εκτάσεων, της χρήσης γης, κλπ. Πιστεύουμε ότι για αυτά θα πρέπει να γίνει μια ξεχωριστή συζήτηση.

Σε ότι αφορά την πρόταση που κατατέθηκε στο Δ.Σ επαναφέρουμε τις προτάσεις που σας καταθέσαμε με το από 25/5/2020 έγγραφο μας προς την επιτροπή ποιότητας ζωής, αφού από τις  16 παρατηρήσεις έγιναν δεκτές μόνο 2 (στα άρθρα 5.1. και 11) :

Στο άρθρο 5.1 να αντικατασταθεί η αναφορά στους ΧΑΔΑ με την εξής πρόταση. Τα απορρίμματα μεταφέρονται με ειδικά μέσα του δήμου, στους χώρους τελικής διάθεσης των απορριμμάτων  (ΣΜΑ – ΧΥΤΥ).

Στο άρθρο 5.2 να απαλείφει η πρόταση που προβλέπει την κοστολόγηση της μεταφοράς των ογκωδών αστικών απορριμμάτων των δημοτών.

Στο άρθρο 5.3  να προστεθεί η ευθύνη του Δήμου να υποδεικνύει τους χώρους απόθεσης των ειδικών απορριμμάτων.

Στο άρθρο 6. δ  να αντικατασταθεί η αναφορά στους ΧΑΔΑ ομοίως με το άρθρο 5.1.

Στο άρθρο 6. στ  πρέπει να διευκρινιστεί αν η αναφορά που υπάρχει περιλαμβάνει τους διοργανωτές πανηγυριών –γάμων ,κλπ.

Στο άρθρο 8.1 να απαληφθει η πρόταση που προβλέπει την κοστολόγηση της μεταφοράς των ογκωδών αστικών απορριμμάτων των δημοτών.

Στο άρθρο 8.3 να προστεθεί η ευθύνη του Δήμου να υποδεικνύει τους χώρους απόθεσης των προϊόντων των κηπευτικών εργασιών.

Στο άρθρο 9.4 να προστεθεί η ευθύνη του Δήμου να υποδεικνύει προσωρινούς χώρους απόθεσης των προϊόντων εκσκαφών, κατεδαφίσεων κλπ εργασιών. Μέχρι την αδειοδότηση καταλλήλων χώρων σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010

Στο άρθρο 11,  μετά τα σημεία α έως δ, στην παράγραφο «Ο Δήμος, σύμφωνα με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, αυτοτελώς ή και σε συνεργασία με άλλους φορείς, καταρτίζει και υλοποιεί προγράμματα συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης και διαλογής, στην πηγή και ανακύκλωσης». Να προστεθεί υλοποιώντας σύστημα τριών ρευμάτων (Χαρτί –πλαστικό- μέταλλα).

Να καταργηθούν οι δυο επόμενες παράγραφοι και να αντικατασταθούν από την περιγραφή  του συστήματος τριών ρευμάτων. Επισυνάπτω σχέδιο οδηγιών για τους δημότες. Τέλος να καταργηθεί η τελευταία εντός παρενθέσεως παράγραφος, γιατί η συλλογή ανακυκλώσιμων έχει ξεκινήσει  από το 2009.

Στο άρθρο 12.9 , να διευκρινιστεί γιατί απαγορεύεται η κατασκευή εσοχών & προστατευτικών «Π».

Στο άρθρο 14.8 , εάν διατηρηθούν οι προβλέψεις αυτές να προστεθεί η υποχρέωση τοποθέτησης  λιποσυλλέκτη.

Στο άρθρο 15, πρέπει να διευκρινιστεί αν η αναφορά που υπάρχει στην δεύτερη παράγραφο περιλαμβάνει τους διοργανωτές πανηγυριών –γάμων ,κλπ.

Στο άρθρο 21.5 , εάν διατηρηθούν οι προβλέψεις αυτές χρειάζονται τροποποιήσεις  ως προς την εγκατάσταση μικρών σταυλων – ορνιθώνων – κονικλοτροφείων  εντός των οικισμών .

Στο άρθρο 21. 6  να καταργηθεί η πρόνοια για τους τοίχους των δρόμων, επίσης καταργηθεί η δεύτερη παράγραφος γιατί βρίσκεται σε αντίφαση με όσα αναφέρονται στο άρθρο 16. Εναλλακτικά  να προστεθεί η σχετική παράγραφος που υπάρχει και στο άρθρο 16.   «Των παραπάνω διατάξεων εξαιρούνται οι πολιτικές οργανώσεις, δημοτικές-κοινοτικές κινήσεις, οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί φορείς».

  Εάν από αυτές τις προτάσεις γίνουν δεκτές τουλάχιστον αυτές που αφορούν τα άρθρα 5.2, 8.1 (διαφωνώντας με το ενδεχόμενο κοστολόγησης της μεταφοράς των ογκωδών αστικών απορριμμάτων των δημοτών, αφού έτσι ο δήμος καλεί τους δημότες να πληρώσουν μια ακόμα φορά για υπηρεσία που έχουν πληρώσει μέσα από τα δημοτικά τέλη), καθώς και τα άρθρα  21.5 και 21.6, τότε τοποθετούμαστε ψηφίζοντας υπερ της έγκρισης του κανονισμού με βάση τις τροποποιήσεις που προστέθηκαν στο κείμενο μετά την διαβούλευση, σε διαφορετική περίπτωση τοποθετούμαστε δηλώνοντας παρών.

Ικαρία, 25 Αυγούστου  2020

Αρέσει σε %d bloggers: