Τοποθέτηση στην 2η /2021 συνεδρίαση της Ο.Ε

Σχετικά με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σας γνωρίζουμε ότι :  Σε ότι αφορά το 1ο θέμα (έκδοση λογαριασμών ύδρευσης ανά εξάμηνο), τοποθετούμαστε δηλώνοντας  κατά της πρότασης, για τους εξής λόγους:Τυπικοί λόγοι διαφωνίας :

 • Η συγκεκριμένη πρόταση εισηγείται τροποποίηση του κανονισμού Ύδρευσης- Αποχέτευσης του δήμου Ικαρίας (95/2016 απόφαση Δ.Σ) και αυτό δεν μπορεί να γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής.
 • Η πρόταση τροποποιεί τα άρθρα 1 (σχετικά με τον τετράμηνο έλεγχο των καταναλώσεων), 13 (σχετικά με τις διαδικασίες πληρωμής και τιμολόγησης) .
 • Η πρόταση δεν είναι συμβατή με το άρθρο 28 (μελλοντικές αποφάσεις του Δ.Σ. που δεν αναφέρονται σε προηγούμενα άρθρα ρυθμίζουν αποκλειστικά περιπτώσεις που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα Κανονισμό).
 • Δεν έχουμε λάβει εισήγηση που να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα της πρότασης.

Ουσιαστικοί  λόγοι διαφωνίας :

 • Ο δήμος δεν πρέπει να μεταφέρει στους δημότες την υπηρεσιακή αδυναμία του  (έλεγχος υδρομετρων ανά τετράμηνο) , καλώντας τους να πληρώσουν λογαριασμούς με μεγαλύτερες καταναλώσεις.
 • Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει προϋποθέσεις καταγραφής μεγαλύτερων καταναλώσεων που ενδεχομένως θα επιφέρουν και ανάλογες προσαυξήσεις λόγο της υπερβάσης των κυβικών που έχουν κοστολογηθεί με την 204/2017 απόφαση Δ.Σ.
 • Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει δυσκολία σε μεγάλο μέρος των δημοτών να ανταποκριθούν στην εξόφληση λογαριασμών μεγαλύτερου κόστους.
 • Η απόφαση αυτή θα δημιουργήσει πρόβλημα και στα έσοδα της υπηρεσίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης του δήμου αφού θα αυξηθεί σε ετήσια βάση το ποσοστό των ανεξόφλητων λογαριασμών.

Υπενθυμίζουμε τέλος ότι η έγκριση των αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου (95/2016 και  204/2017 Δ.Σ) ήταν ομόφωνη,  κρίνοντας τότε και τον χρόνο έλεγχου των υδρομετρων, και του χρόνου έκδοσης των λογαριασμών , και των προβλεπόμενων τιμών, ως μέτρα που διασφαλίζουν την λειτουργία της υπηρεσίας διευκολύνοντας παράλληλα  τους δημότες να ανταποκριθούν στην δυνατότητα εξόφλησης τους.

Σε ότι αφορά το 2ο θέμα (Επικύρωση απόφασης για χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες του σεισμού της 30ης Οκτωβρίου 2020), τοποθετούμαστε δηλώνοντας Υπέρ της έγκρισης. Ταυτόχρονα θέλουμε να μας κοινοποιηθούν άμεσα  (έως 8/2/21) τα δεδομένα που οδήγησαν στην έκδοση της σχετικής απόφασης:

 • Κατάσταση αιτούντων στεγαστικής συνδρομής. .
 • Την ΚΥΑ που καθορίζει την διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής.
 • Την 581-2.2.2021 απόφαση της επιτροπής εξέτασης αιτημάτων των πληγέντων.

Ώστε να αποκτήσουμε σαφή εικόνα σχετικά με το μέγεθος του προβλήματος των σεισμόπληκτων και να διαμορφώσουμε άποψη σχετικά με το αν χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους πληγέντες, έγινε με βάση τις ανάγκες τους η αν προσαρμόστηκε στην υπάρχουσα κρατική ενίσχυση.  

Σε ότι αφορά το 3ο  θέμα  (Συγκρότηση επιτροπών του Άρθρου 221 του Ν.4412/2016), τοποθετούμαστε Υπέρ της εισήγησης για την συγκρότηση τους.

Σε ότι αφορά το 4ο  θέμα (Έγκριση 3/2021 μελέτης της Τεχνικής υπηρεσίας – Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας 3 πυροσβεστικών οχημάτων ελαφρού τύπου).  Συμφωνούμε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης.

Σε ότι αφορά το 5ο  θέμα (Υποβολή πρότασης στο  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 και στην πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος  CLLD / LEADER Αλιείας Νομού Σάμου με τίτλο «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ Ν. ΣΑΜΟΥ»)

Συμφωνούμε ως προς την ανάγκη υποβολής πρότασης και λαμβάνοντας υπ οψιν:

 • Το γεγονός ότι η πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Νομού Σάμου με Aριθ. πρωτ : 514 εκδόθηκε την            3η -9-2020 , και χρειάστηκε να δοθεί παράταση ώστε η διοίκηση (προφανώς γιατί δεν την ενδιαφέρει η άποψη των άλλων παρατάξεων του Δ.Σ) να φέρει για συζήτηση την υποβολή πρότασης.
 • Την δυνατότητα που δίνεται από την πρόσκληση του Τοπικού Προγράμματος CLLD / LEADER Αλιείας Νομού Σάμου να υποβληθούν πάνω από μια προτάσεις από κάθε δήμο.
 • Την αμφίβολη μοριοδότηση που θα αποσπάσει η πρόταση της διοίκησης ρομήθεια 3 πυροσβεστικών οχημάτων ελαφρού τύπου), λόγο της βασικής στόχευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020 (βιώσιμη ανάπτυξη περιοχών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας) όπως αναλύονται στην εισήγηση. 
 • Το δεδομένο ότι η πρόταση της διοίκησης  ρομήθεια πυροσβεστικών οχημάτων)  θα ανταγωνιστεί με ανάλογη πρόταση από άλλο δήμο του Νομού Σάμου που έχει υποβάλει ανάλογη πρόταση.

Προτείνουμε να υποβληθεί πρόταση η οποία θα είναι περισσότερο συμβατή με  την πρόσκληση (514 /3 -9-2020) του Τοπικού Προγράμματος  CLLD / LEADER Αλιείας Νομού Σάμου, ώστε να αποσπάσει η πρόταση του δήμου μας καλύτερη βαθμολόγια από την επιτροπή αξιολόγησης. Συγκεκριμένα προτείνουμε να υποβληθούν οι εξής δράσεις – πράξεις :

Στην Δράση 4.2.3.1 – Δημόσιες Υποδομές ανάπτυξης περιοχών αλιείας

Βελτίωση & αναβάθμιση αλιευτικών λιμένων

 • Δρόμος πρόσβασης στον Αλιευτικό λιμένα Γιαλισκαριου. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη (50/2018) Π/Υ 30.000€.
 • Προμήθεια υδραυλικού ρυμουλκούμενου τρέιλερ ανέλκυσης – καθέλκυσης σκαφών & μηχανήματος ρυμούλκησης (ελκυστήρας) τρέιλερ σκαφών στο Αλιευτικό καταφύγιο Αγίου Κηρύκου. Π/Υ 151.280(υπάρχει  υπόδειγμα διακήρυξης προμήθειας)

Δημιουργία & βελτίωση υποδομών εξυπηρέτησης αλιέων

 • Ιχθυαγορά στην Δ.Ε Ευδήλου

 Στην Δράση  4.2.3.2 – Υποδομές για την ανάπτυξη τουριστικών δραστηριοτήτων

Διευκόλυνση δραστηριοτήτων κατάδυσης & παρατήρησης θαλάσσιου περιβάλλοντος

 • Δημιουργία καταδυτικών πάρκων στο Φάρο και στο Τραπάλου. Υπάρχει σχετικός φάκελος της πρότασης Π/Υ 243.000€.

Σήμανση αξιοθέατων & μνημείων

 • Αποκατάσταση – σήμανση παραδοσιακών μονοπατιών Δ.Ε Αγίου Κηρύκου. Υπάρχει σχετικός φάκελος της πρότασης Π/Υ 30.000

 Στην Δράση 4.2.3.3 – Υποδομές για την βελτίωση της ποιότητας ζωής

Δράσεις πολιτικής προστασίας.

 • Τσιμεντόστρωση Δασικού δρόμου Μαυρικάτο – Καταφύγι. Υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη (46/2018) Π/Υ 90.000€.

  Σε ότι αφορά το 1ο  Ε.Η.Δ θέμα (Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού αποκατάστασης ασφαλτοτάπητα στον οικισμό Παναγιά της Δ.Ε Αγίου Κηρύκου). Συμφωνούμε δηλώνοντας Υπέρ της εισήγησης.

 Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας       

Λαρδά- Καρίμαλη Βασιλεία

Αρέσει σε %d bloggers: