Τοποθέτηση για την προσαρμογή ποσών σύμφωνα με την 1674-2021 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Στην 2η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής του δήμου Ικαρίας , συζητήθηκε το θέμα της αναπροσαρμογής του ποσού που το ελεγκτικό συνέδριο είχε καταλογίσει σε τρία  μέλη του Δ.Σ της ΑΔΕΑΚ (Δημοτική επιχείρηση του Δήμου Αγίου Κηρυκου την περίοδο 2005-10) , μετά την μεθοδευμένη διαδικασία έλεγχου που ακολουθήθηκε στα πρώτα χρόνια της σύστασης του ενιαίου δήμου Ικαρίας (2011-14) . Κατά της 05/2017 πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου της Υπηρεσίας Επιτρόπου στο Νομό Σάμου, ασκήθηκε έφεση η οποία εκδικάστηκε το 2020 και η απόφαση που δικαιώνει τα μέλη του Δ.Σ της ΑΔΕΑΚ δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2021. Κατόπιν αυτού η οικονομική επιτροπή έπρεπε να διορθώσει το πόσο του καταλογισμού σύμφωνα με την 1674/2021 απόφαση του Β. Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  Στην συνεδρίαση αυτή η πρόταση της Διοίκησης του Δήμου (ΠΕΑ) ήταν να διαμορφωθεί το ποσό καταλογισμού στις 51.895,68 ευρώ. Σήμερα δίνουμε αρχικά στην δημοσιότητα την συνολική τοποθέτηση μας για το θέμα …… Για όσους ενδιαφέρονται πραγματικά για την αλήθεια στην κατασκευασμένη υπόθεση του “Ελλείμματος της ΑΔΕΑΚ” !!!!,

Ικαρία, 25η  Ιανουαρίου  2022

Λαμβάνοντας υπ υπόψη την εισήγηση της ταμειακής υπηρεσίας καθώς και την  με  αρ. 1674/2021 απόφαση του Β. Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου καταθέτουμε στην οικονομική επιτροπή την ακόλουθη πρόταση :

  • Αρχικά δηλώνουμε ότι διαφωνούμε με το σκεπτικό της εισήγησης που διαμορφώνει το ποσό καταλογισμού στις 51.895,68 ευρώ, γιατί αυτό δεν συμφωνεί με το σκεπτικό της απόφασης 1674/2021 του Β. Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η 1674/2021 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου  αφού δέχτηκε την έφεση των Σπυρίδωνα Τέσκου, Μιχαήλ Περρή και  Ελευθέριου Πυρούδη, μεταρρύθμισε την 5/2017 πράξη του Επιτρόπου.

Συγκεκριμένα η απόφαση δέχτηκε ότι από το ποσό των  170.229,80

α. Το ποσό των 60.000,00€ κάλυψε λειτουργικές ανάγκες,  από το ποσό των 66.229,80€ διατέθηκαν 43.041,23€ για δαπάνη προγράμματος και παραμένει αδιάθετο το ποσό των 23.188,52€ και από το ποσό των 44.000,00€ διατέθηκαν για την υλοποίηση τριών δράσεων 34.924,70€ και 9.075,30€ παρέμεινε αδιάθετο.

β. Το συνολικό ποσό των 137.965,98(60.000 + 43.041,23 + 34.924,70) συνιστά τυπικό έλλειμμα, επειδή οι σχετικές δαπάνες πραγματοποιήθηκαν χωρίς χρηματικά εντάλματα, αλλά αποδεικνύεται με πρωτότυπα παραστατικά τόσο η εκταμίευση τους όσο και οι νόμιμοι σκοποί για τους οποίους διατέθηκαν και γι’ αυτό δεν προκάλεσαν ισόποση ζημία του Δήμου,που διέθεσε τα σχετικά κονδύλια

γ. Το ποσό των 23.188,52€ που έμεινε αδιάθετο από εκείνο των 66.229,80 € είναι πραγματικό έλλειμμα.

δ. Το ποσό τω 9.075,30€ που έμεινε, επίσης, αδιάθετο εμπεριέχεται στο υπόλοιπο της διαχείρισης (τραπεζικό υπόλοιπο) ύψους 13.814,07€ κι’ έτσι δεν είναι έλλειμμα. Σημείωση: Το τραπεζικό υπόλοιπο, σύμφωνα με το πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, ήταν 19.191,24€, με αφαίρεση των 9.075,30€ μένει υπόλοιπο 10.115,94€, που μειώνει ακόμη περισσότερο   το πραγματικό έλλειμμα, καθιστώντας το 13.072,58(23.188,52 – 10.115,94)

ε. Το γεγονός (παραδοχή από το ΕΣ) ότι το ποσό των 137.965,98€ αποτελεί τυπικό έλλειμμα, επέβαλε να εφαρμοστεί η συνταγματική αρχή της αναλογικότητας κι’ έτσι το καταλογισθέν ποσό να μειωθεί στο 1/50,  που είναι 1.200,00€ για τον πρώτο (60.000 x 1/50), 2.759,32€ για τον δεύτερο (137.965,98 x 1/50) και 1.559,32€  για τον τρίτο (77.965,98 x 1/50). Σημειώνεται ότι οι διαφοροποιήσεις αυτές οφείλονται στους χρόνους που κάθε ένας  φέρεται ότι ενεργούσε διαχειριστικές πράξεις. Καταλογίζεται, ακόμα, το ποσό των 23.188,52(συν 2.759,32€) ίσον 25.947,84€ στο δεύτερο και το ποσό των 23.188,52(συν 1.559,39€) ίσον 24.747,84€ στον τρίτο.

  • Λαμβάνοντας υπόψη όσα ορίζει η 1674/2021 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, συνυπολογίζοντας ότι στο τυπικό έλλειμμα των 137.965,98€ περιλαμβάνεται και το ποσό των 60.000,00€, τότε το ποσό που σε ολόκληρο καταλογίζεται είναι 25.947,84€, που αν πληρωθεί από οποιονδήποτε εξοφλείται η υποχρέωση όλων. Συνεπώς καλούμε την οικονομική επιτροπή να διαμορφώσει το τελικό ποσό στις 25.947,84€, συνοδευόμενο από την ανωτέρω ανάλυση της 1674/2021 απόφασης του Ε.Σ.
  • Σε συνέχεια όλων των παραπάνω καλούμε επίσης την οικονομική επιτροπή να εξετάσει την από 23/9/2020 αίτηση των Σπυρίδωνα Τέσκου, Μιχαήλ Περρή και Ελευθέριου Πυρούδη (αίτηση που ουδέποτε απαντήθηκε από την διοίκηση του δήμου) για αποδέσμευση του Α.Φ.Μ. Αφού γνωρίζετε ότι η έφεσή που άσκησαν κατά της πράξης καταλογισμού έγινε κατ ουσιαν δεκτή, και όπως ενημερωθήκατε και κατά της απόφασης 1674/2021 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, θα ασκηθεί αναίρεση.  Γιατί διαλαμβάνεται σε αυτήν η απόρριψη της  αιτίασης  ότι η επιχείρηση επέστρεψε στο Δήμο Αγίου Κηρύκου με το 539/28.12.2005 γραμμάτιο είσπραξης ΤΠ&Δ 145.000,00€ που περιλαμβάνουν το αρχικό κεφαλαίο συμμετοχής του, τα δε επόμενα έτη το συνολικό ποσό των 557.558,81€. Το εσφαλμένο της παραδοχής είναι ότι « Η ΑΔΕΑΚ υποχρεούνταν ν’ αποδώσει τα ανώτερα ποσά στο Δήμο ως αντίτιμο για τη μίσθωση των εγκαταστάσεων των ιαματικών λουτρών και αφετέρου ως μέρος των εσόδων της (15%) από την είσπραξη των εισιτηρίων, ήτοι λόγω νομικής υποχρέωσης».  Το σφάλμα έγκειται στο γεγονός ότι τα ποσά των μισθωμάτων και το ποσοστό 15% επί των εισπράξεων από τα εισιτήρια λουομένων είναι αθροιστικά μικρότερα από τα ποσά που με τα γραμμάτια είσπραξης του Τ.Π&Δ η ΑΔΕΑΚ κατέβαλε στο Δήμο Αγίου Κηρύκου. Το συνολικό ποσό των γραμματίων είσπραξης του Τ.Π&Δ, που η ΑΔΕΑΚ κατέβαλε στο Δήμου Αγίου Κηρύκου, είναι 652.558,80€. Το σύνολο των μισθωμάτων και του ποσού 15% επί της αξίας των εισιτηρίων είναι 427.000,00€ και 125.670,00€, ίσον 552.620,00€.  Η αφαίρεση δίνει καθαρό όφελος στο Δήμο το ποσό των 99.938,81€ (652.558,81 € – 552.620,00€). Μηδέν, δηλαδή υπόλοιπο για  καταλογισμό.

Γνωρίζοντας επομένως, όλα τα παραπάνω και έχοντας τα μέλη της Ο.Ε προσωπική γνώμη για τους αιτούντες – θετική πιστεύουμε– σας καλούμε  ν’ αποδεσμεύσετε το Α.Φ.Μ με σχετικό έγγραφό σας στη Δ.Ο.Υ Σάμου,  έως ότου εκδοθούν και οι οριστικές αποφάσεις της δικαιοσύνης.  Αφού από την ενέργεια αυτή ο Δήμος δεν θα υποστεί βλάβη.

  • Τέλος καλούμε την διοίκηση να ενημερώσει στην επόμενη συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο για την εξέλιξη της υπόθεσης και την σημερινή απόφαση της οικονομικής επιτροπής, ώστε να μπει ένα τέλος σε αυτή την μακροχρόνια διαδικασία σπίλωσης των τριών συμπολιτών μας ….

 

Για την Λαϊκή Συσπείρωση Ικαρίας

   Λαρδά – Καρίμαλη Βασιλεία

 

΅Ενημερωτικά η πρόταση μας δεν έγινε δεκτή από την διοίκηση του δήμου (ΠΕΑ), η οποία με αυθαίρετο τρόπο  χωρίς καμία σχετική εισήγηση από τον επίτροπο του Ε.Σ, χωρίς καμία γνωμοδότηση του νομικού της συμβούλου, καταλόγισε τελικά διπλάσιο ποσό από αυτό που αποφάσισε το  Ελεγκτικό Συνέδριο…….. θα επανέλθουμε.

Αρέσει σε %d bloggers: